วันที่ 15 มิถุนายน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรณีพ้นจากตำแหน่งกรรมการองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

โดย นายพงษ์ชัย พร้อมด้วย นางวันทนา อมตานนท์ คู่ส…...