วันที่ 1 มิถุนายน นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย พร้อมสมาชิก เดินทางมาร่วมประชุมหารือ พร้อมนำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับส่วยรถบรรทุก ทั้งรายละเอียดรูปแบบสติ๊กเกอร์ของแต่ละภูมิภาค รวม 46 ป้าย พร้อมชื่อตัวการใหญ่ที่เป็นเจ้าของป้ายส่วยนั้นๆ มาส่งมอบให้…...